Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Program »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« (UVOP)

Vir: Osnovna šola Koper

Vir: Osnovna šola Koper

Program »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« (UVOP) vključuje neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem In usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvajali ga bomo od novembra 2013 do avgusta 2015 v mreži 65 osnovnih in srednjih šol.

 

 

 

 

Neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki 

Ime podaktivnosti

Opis vsebine podaktivnosti

Pripravljalnica Uvajalnica – pred pričetkom šolskega leta Program vključevanja za otroke in starše priseljence (jezikovna in socialna vključenost) – skrb za prijetno dobrodošlico zanje in njihove starše (ponudba tečaja  jezika za mame in kratkih sporočil v njihovem jeziku).
Pripravljalnica Nadaljevalnica med šolskim letom   Učenje slovenščine kot drugega jezikaUčna pomočPriprave ostalih otrok-delo z oddelčno skupnostjo  Učenje slovenčine ob učnih in slikovnih gradivih. Slovenščine se otroci učijo tudi preko učenja z delom skozi praktične tematske izkustvene delavnice v okolju (v ribarnici, v trgovini z oblačili, hrano, na pošti, v muzeju, na obisku na kmetiji, v mestni knjižnici …).Učna pomoč pri učenju slovenščine za doseganje večje sporazumevalne zmožnosti ter učna pomoč pri drugih predmetnih področjih za premagovanje razlik v šolskih sistemih in programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo.Delo v oddelčni skupnosti za sprejetost otroka priseljenca v razredu in na šoli.
Dejavnosti za poučevanje jezikov otrok priseljencev Otroci se na šoli in izven učijo maternega jezika, ob branju literature  v jezikih otrok  priseljencev, s spletnimi povezavami  s šolami iz kraja, od koder prihajajo, ob pomoči in sodelovanju različnih priseljenskih društev v lokalni skupnosti ).
Učenje italijanščine in madžarščine na narodno mešanih območjih Otroci imajo učno pomoč iz italijanščine ali madžarščine v šoli in lokalnem okolju (društva, lokalna skupnost …).
Individualni program, načrt aktivnosti in mapa dosežkov otroka priseljenca Otrok in starši sodelujejo pri pripravi individualnega načrta aktivnosti (INA), e-IP; vodi svojo mapo dosežkov za zapis in spremljanje napredka.
Vključevanje otrok v interesne in druge dejavnosti v šoli in izven Podpora in usmeritve pri vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in izven nje, da spoznavajo okolje, se učijo jezika okolja  in razvijajo sporazumevalne zmožnosti. Za hitrejše vključevanje na jezikovnem in socialnem področju otrok obiskuje jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
»Krepimo družine« – aktivnosti za starše in otroke  Različne aktivnosti za krepitev zaščitnih dejavnikov družin otrok priseljencev:-        vzpodbujanje sodelovanja med družinami otrok priseljencev in družinami drugih otrok iz šole, s krepitvijo socialnih mrež (spoznavanje običajev, navad, jedi, učenje jezika …),-        druženje in razvijanje medkulturnosti ob različnih delavnicah s tematsko vsebino kot so: Jabolka so pisana, Iskrice v očeh, Ptice že pojejo in V poletni dan …),-        konkretna pomoč staršem in otrokom za lažje/uspešnejše vključevanje v ožje in širše socialno okolje (priprava različnih vlog …).
»Šola za mame« Tematske delavnice za mame ali skrbnice otrok priseljencev za pridobivanje veščin sporazumevanja in  njihovo integracijo ter integracijo otrok in družine v lokalni skupnosti ter širše v družbi.Tečaji slovenščine za starše za učenje slovenščine za vsakodnevno rabo.
Tečaji slovenščine za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik Pred pričetkom šolskega leta organiziramo tečaj slovenščine za otroke, ki se že šolajo v slovenskem šolskem izobraževalnem sistemu in jim slovenščina ni materni jezik.
Medvrstniška pomoč, tutorstvo in prostovoljstvo  učencev šole in v lokalni skupnosti Na šoli in izven nje učenci šole in prostovoljci iz društev in organizacij lokalnega okolja otrokom priseljencem pomagajo pri vključevanju v novo okolje, lahko kot »prevajalci«, nudijo pomoč pri učenju in pisanju domačih nalog po pouku.
Učitelj »zaupnik« Otroku je v oporo pri vključevanju, je vez med otrokom in ostalimi učitelji v šoli in društvi ter nevladnimi in vladnimi organizacijami  v lokalnem okolju, ki lahko otrokom in priseljenskim družinam nudijo podporne programe za vključitev v novo okolje.
Natečaj kreativnega ustvarjanja »Različnost nas bogati« K natečaju bomo povabili učence osnovnih šol v Sloveniji. Razstava izbranih izdelkov bo na ogled v okviru zaključne konference projekta, na spletnih straneh projekta in v šolah ter lahko tudi v lokalni skupnosti. Natečaj in njegova sporočila bomo predstavili tudi v medijih.
Počitniške in druge priložnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo »Prijateljstvo nas druži« V času počitnic in med šolskim letom organizirane različne aktivnosti (športne, kulturne, ustvarjalne aktivnosti, individualne in skupinske oblike učne pomoči), v katere se poleg otrok priseljencev vključijo tudi ostali učenci in dijaki, istočasno pa gre za medgeneracijsko druženje osnovnošolskih in srednješolskih otrok  ter njihovih učiteljev. K izvedbi povabimo prostovoljce.
Šolska prireditev»Mi smo kot mavrica« Otroci šole se na prireditvi predstavijo s točkami v maternih jezikih.
Druge inovativne dejavnosti  Druge inovativne aktivnosti za uspešno vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem in v širše družbeno okolje, ki jih izvedejo multiplikatorji v sodelovanju z otroki in/ali starši.

 

Usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ime podaktivnosti

 

Opis vsebine podaktivnosti

Predstavitev za učiteljski kolektiv»Strokovne podlage pri vključevanju otrok priseljencev na nacionalni ravni«   Multiplikatorji seznanijo strokovne delavce matične in sodelujočih šol s Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (maj, 2007) in Smernicami za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012),  S pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.
Predstavitve za učitelje »Program UVOP in smernice za implementacijo« Multiplikatorji strokovnim delavcem predstavijo vsebine in gradiva za uspešno izvajanje programa UVOP. Predstavijo dobre prakse dela. Regijski multiplikator je s podporo strokovnega koordinatorja v nadaljevanju učiteljem v oporo pri izvajanju programa UVOP.
Delavnice za učitelje za razvijanje strokovnih kompetenc večkulturnosti in krepitev jezikovnih zmožnosti pri strokovnih delavcih in učencih šole Multiplikatorji na matični šoli in na sodelujočih šolah izvedejo delavnice za strokovne delavce na temo razvijanja kompetenc medkulturnosti.
Hospitacijske ure za učitelje Multiplikatorji za strokovne delavce na partnerski/sodelujoči šoli načrtujejo in izvedejo »vzorčne« ure dela z otroki priseljenci (ure poučevanja slovenščine kot drugega jezika in učne pomoči pri drugih predmetnih področjih) in analizo ur.
Usposabljanje za izvedbo »Uvajalnice«   Multiplikatorji izvedejo vzorčne ure za strokovne delavce za izvedbo »Uvajalnice«.
Delavnica »Poučevanje slovenščine kot drugega jezika« Multiplikatorji učiteljem v partnerskih in sodelujočih šolah predstavijo specifike poučevanja slovenščine kot drugega jezika in vzpodbujajo skrb vseh strokovnih delavcev za učni jezik otrok priseljencev. Seznanijo jih z učnimi in slikovnimi gradivi (Slika jezika) za večjo sporazumevalno zmožnost na področju govorjenja, branja, pisanja in poslušanja.
Delavnica »Poučevanje italijanščine in madžarščine na narodno  mešanih območjih« Multiplikatorji učiteljem v partnerskih in sodelujočih šolah predstavijo specifike poučevanja jezikov in uporabo učnih in slikovnih gradiv.
Predstavitev za učitelje»Didaktično prilagajanje pouka oz. vzgojnih dejavnosti – priprava individualnega programa« Multiplikatorji predstavijo učiteljem smernice za didaktično prilagajanje pouka za otroke priseljence.Ob upoštevanju individualnih zmožnosti in potreb otroka strokovni delavci, ki prihajajo v stik z otrokom priseljencem sodelujejo z multiplikatorjem pri pripravi individualnega programa, s katerim spremljajo otrokov napredek na učnem in socialnem področju (vključenost v oddelku, na šoli). V njem načrtujejo didaktično-metodične prilagoditve za poučevanje, prilagoditve načinov in rokov ocenjevanja. Ob opredelitvi ciljev in standardov znanja sprotno spremljajo njegov napredek.
Aktivnosti za spodbujanje sodelovanja z lokalno skupnostjo»Lokalno okolje lahko pomaga  pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih staršev«   Multiplikatorji predstavijo možnosti in razvijajo podporo strokovnim delavcem pri aktivnostih za hitrejšo vključitev otrok priseljencev in njihovih družin v novo okolje preko sodelovanja z ljudskimi univerzami, društvi priseljencev, vladnimi in nevladnimi organizacijami, prostovoljci na ravni lokalne skupnosti.
Regijska usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje programa UVOP Multiplikatorji v sodelovanju s strokovnim koordinatorjem in drugimi strokovnjaki izvedejo enodnevna (8 ur) regijska usposabljanja za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol v posamezni regiji. Poleg  že v mrežo vključenih  šol, se k usposabljanju povabi tudi ostale šole v regiji in se jim predstavi program UVOP in gradivo za izvajanje programov v svojih kolektivih (širitev mreže šol).Na regijskih usposabljanjih se predstavi vsebine, ki so specifične za posamezno regijo (npr. poučevanje italijanščine in madžarščine na narodno mešanih območjih).Izvedli bomo 11 regijskih usposabljanj. Na usposabljanja bomo povabili tudi strokovne delavce iz šol iz statističnih regij, ki niso direktno vključene v projekt preko mreže VIZ (Pomurska regija in Zasavska regija).
Druge inovativne dejavnosti   Druge inovativne aktivnosti za strokovne delavce v VIZ za uspešno izvajanje programa UVOP, ki jih izvedejo multiplikatorji v sodelovanju s strokovnimi delavci.

 

 

Regijska usposabljanja za strokovne delavce

V času od februarja 2014 do aprila 2015 bomo izvedli enajst regijskih enodnevnih usposabljanj za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol v posamezni regiji. Namen usposabljanj je predstavitev in začetek izvajanja programa UVOP tudi na drugih osnovnih in srednjih šolah, ki ne bodo direktno vključene v projekt. Regijska usposabljanja bodo priložnost za obravnavo vsebin, ki so specifična za določeno regijo.

 

Regijsko usposabljanje v obalno-kraški regiji, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper, 12. 2. 2014

RU_AUKP_pozdrav ravnateljiceRU_AUKP_aktivno sodelovanje

 

Regijsko usposabljanje v gorenjski regiji, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, 23. 4. 2014

Foto-KR3Foto-KR2

 

Regijsko usposabljanje v podravski regiji, Osnovna šola Tabor I Maribor, 28. 5. 2014

IMAG1467 IMAG1474

 

Regijsko usposabljanje v savinjski regiji, Osnovna šola Šoštanj, 6. 6. 2014

IMAG1708IMAG1731

 

Regijsko usposabljanje v JV Sloveniji, Osnovna šola Grm Novo mesto, 9. 10. 2014

20141009_13435820141009_143254

 

Regijsko usposabljanje v goriški regiji, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, 23. 10. 2014

IMAG5866IMAG5871

 

Regijsko usposabljanje v osrednjeslovenski regiji, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 20. 11. 2014

 20141120_154115 Foto_LJ1

 

Regijsko usposabljanje na Koroškem, Osnovna šola Muta, 22. 1. 2015 

IMG_0263IMG_0278

 

Regijsko usposabljanje v notranjsko-kraški regiji, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, 5. 2. 2015

Sežana1Sežana2