Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


O projektu

Naziv operacije

Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

Operacija št. C3330-13-269000

 

Kratek opis operacije

Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« ter javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65, z dne 2. 8. 2013.

Osnovni cilj projekta je prispevati h krepitvi podpornih okoljih v VIZ za razvijanje vrednot medkulturnosti in zagotoviti ustrezno informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

 

Naziv upravičenca

ISA institut

Konzorcij: ISA institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Antona Ukmarja, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Muta, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Osnovna šola Tabor I Maribor, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana.

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja

Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v višini 748.270,00 EUR.

 

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev

Sofinancirani bodo upravičeni stroški, nastali od dne objave javnega razpisa v Ur. Listu, 2. 8. 2013 do 31. 8. 2015.

 

Organ upravljanja

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si

 

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije

Mateja Štirn, administrativna 
koordinatorica projekta
M: 041 424 564
E: mateja.stirn@isainstitut.si

ISA institut
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
www.isainstitut.si

 

Anton Baloh, strokovni koordinator projekta
M: 051 374 900
E: anton.baloh@siol.net

Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper
www.os-koper.si

 

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta
M: 051 604 088
E: mojca.jelen-madrusa@guest.arnes.si

Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper
www.os-koper.si

 

Podrobneje o projektu

Pri utemeljitvi projekta smo izhajali iz:         

 • Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007),
 • Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012),
 • zbornika: Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule (Osnovna šola Koper, 2010) in Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje (Srednja ekonomska šola Ljubljana, 2010),
 • rezultatov in gradiva operacije Slovenščina kot drugi jezik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik),
 • priporočil Evropskega parlamenta in Sveta 18. decembra 2006.

 

Programska in strokovna podlaga projekta

Število otrok priseljencev se v zadnjih letih v slovenskem šolskem prostoru povečuje. Posledično je v delo z otrokom neposredno vključenih vse več strokovnih delavcev.

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole je zapisano, da sta vzgoja in izobraževanje za uspešno uresničevanje vključevanja otrok priseljencev tista pomembna dejavnika, ki najučinkoviteje prispevata k zagotavljanju enakih možnosti za uspešen osebni razvoj, vključevanje v delo in družbeno življenje vsem, ne glede na izvor, spol, prepričanje in druge značilnosti. Zato je zelo pomembno, da je proces vključevanja skrbno načrtovan in da otrokom omogoča integracijo, ki bo premagovala težave pri učenju zaradi nepoznavanja jezika, razlik med kulturama družin in novega okolja, razlik v šolskih sistemih in izobraževalnih programih med državami priseljenskih otrok in Slovenijo.

Pri strokovnih delavcih, ki prihajajo v stik z učenci priseljenci, prihaja do zavedanja, da je potrebno poznati področje vključevanja priseljenskih otrok in njihovih družin tako na socialnem, jezikovnem, učnem kot tudi na medkulturnem področju. Posledično si mora strokovni delavec pridobiti tudi kompetence s področja večkulturnosti in medkulturnega učenja. Povpraševanje po tovrstnem strokovnem znanju in znanj s področja didaktičnega prilagajanja pouka in ostalih vzgojnih dejavnosti se je s strani strokovnih delavcev  v zadnjem letu povečevalo.

Ob zaključku projekta za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list RS, št. 56/2008) in z nekaterimi programskimi dokumenti – Smernice  za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012) in Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 smo v slovenskem šolskem prostoru pridobili nekaj strokovnih podlag, didaktik, didaktičnih materialov in gradiv ter strategij dela na področju vključevanja otrok, prilagoditev na področju šolskega dela ter sodelovanja in vključevanja otrok in njihovih staršev. Ob načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov pa ne smemo zanemariti:

 • načela odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem,
 • načela enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti,
 • načela zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja,
 • načela aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije ter drugih načinov izražanja-učenje jezika,
 • načela sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo.

Z upoštevanjem načel in ustvarjanjem medkulturnega okolja strokovni delavci s timskim delom in sodelovanjem zagotavljajo uspešna učna okolja za vse vključene.

Delo v projektu je zasnovano tako, da se s profesionalnimi usposabljanji izboljša znanje čim večjega števila strokovnih delavcev na področju vključevanja učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.

V prvi vrsti gre za usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev, ki bodo pridobljena znanja in gradiva v okviru programa UVOP prenesli med čim večje število strokovnih delavcev v svojih kolektivih, kolektivih sodelujočih šol, na regijskih usposabljanjih, pa tudi na ostale šole v posameznih regijah. Delo bo usmerjeno k iskanju, preizkušanju in razvijanju novih modelov in strategij vključevanja učencev ter dijakov priseljencev z implementacijo in nadgrajevanjem različnih primerov že dobrih šolskih praks na področju vključevanja otrok in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje (pripravljalnica za učence priseljence, kot uvajalnica že pred pričetkom šolskega leta in nadaljevalnica med šolskim letom ob različnih oblikah pomoči tako na socialnem in učnem področju, ki bo prispevalo boljše vključevanje v novo okolje, oddelčne ure o medkulturnosti in sprejetosti različnosti, poučevanje slovenščine kot drugega jezika ob učnih gradivih in didaktičnih materialih ter slikovnem gradivu Slika jezika, slovenščina kot učni jezik, priprava in spremljanje učenčevega individualnega programa, učenčev listovnik, osebna mapa, didaktično-metodične prilagoditve pri pouku, sodelovanje s starši ob delavnicah za starše in tečajnih oblikah učenja jezika za starše, delavnice za dijake s tečajnimi oblikami učenja jezika in s spoznavanjem različnih kulturnih navad in običajev, tutorstvo in medvrstniška pomoč, sodelovanje z lokalnim okoljem).

Projekt, ki je tako široko regijsko načrtovan, omogoča sodelovanje velikemu številu šol v mreži vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov, hkrati pa je to tudi priložnost, da se v program UVOP vključi veliko število strokovnih delavcev, ki bodo pridobili znanja za zagotavljanje še uspešnejšega vključevanja otrok priseljencev.

 

Cilji projekta so:

 • pripraviti in izvesti celostno zasnovan program profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev – multiplikatorjev za uspešno izvajanje programa UVOP; in sicer za neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljenci in za usposabljanje strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah za zagotavljanje uspešnega vključevanja otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje,
 • predstaviti načine implementacije in uporabe že razvitih mehanizmov, strokovnih podlag, didaktik in didaktičnih materialov ter razvitih strategij in modelov dela z otroki priseljenci,
 • informirati, senzibilizirati učitelje za razvijanje podpornega okolja za otroke priseljence,
 • usposobiti učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika,
 • senzibilizirati učitelje za ustrezno didaktično prilagajanje pouka in ostalih vzgojnih dejavnosti, ki pomagajo otroku pri vključevanju v novo okolje,
 • usposobiti strokovne delavce za zagotavljanje čim boljše odzivnosti na individualne potrebe otrok priseljencev,
 • krepiti kompetence strokovnih delavcev, da bi se uspeli hitro odzivati na spremembe v lokalnem okolju in bi s tem otrokom priseljencem povečali možnost za premagovanje učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnega jezika in razlik v šolskih sistemih ter programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo, razlik med kulturo družine in kulturo okolja ter nepopolne vključenosti v družbo,
 • krepiti sodelovanje šole z družinami otrok priseljencev in družin otrok priseljencev z lokalnim okoljem,
 • krepiti podporno mrežo sošolcev otrok priseljencev in njihovih staršev,
 • obogatiti ponudbo izvenšolskih dejavnosti, s katerimi bodo imeli otroci priseljenci možnost boljšega socialnega vključevanja in večje sporazumevalne zmožnosti,
 • zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okolje in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja, večjih možnosti razvijanja njihovih potencialov, bodočega uveljavljanja na trgu dela …,
 • preko vzpostavitve mreže učiteljev – multiplikatorjev in mreže šol, vključenih v projekt, zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa UVOP v osnovnih in srednjih šolah,
 • preko vzpostavitve mreže v projektu sodelujočih strokovnjakov – izvajalcev programa profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev, regijskih usposabljanj strokovnih delavcev in v okviru projekta organiziranih strokovnih srečanj (posvet, zaključna konferenca) prispevati k zagotavljanju širše dostopne strokovne podpore učiteljem za izvajanje programa UVOP,
 • preko promocijskih aktivnosti projekta prispevati k razvijanju medkulturnosti v družbi kot novi obliki sobivanja. 

 

Ciljne skupine udeležencev projekta so:

 • učitelji in svetovalni delavci v osnovni šoli – multiplikatorji,
 • strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS, ki izvajajo izobraževalni program osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževalni program gimnazije,
 • otroci priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • družine otrok priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključene v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • sošolci otrok priseljencev in njihovi starši,
 • predstavniki lokalnih skupnosti in NVO, ki delujejo v lokalnih skupnostih (preko neposrednega izvajanja aktivnosti programa UVOP z otroki priseljenci in njihovimi družinami),
 • strokovna javnost in odločevalci.